James Simon
James Simon Sculptures
post_gazette1_js.jpg

James Simon in the post gazette